April 1, 2020

Hitohira Saito, Juku-cho of the Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai, demonstrates Iwama Aikido at the 2019 annual public embukai.

12th Iwama Shinshin Aiki Shurenkai demonstrations, Tomobe June 8th 2019.

http://iwamashinshinaikido.com/

Source

>