May 10, 2020

Daito Ryu Aiki Jujutsu Kodokai instructional video. The Kodokai is a school of direct transmission from Sokaku Takeda to Kodo Horikawa.

Source

>