June 20, 2020

Christopher Hein Sensei of ChuShinTani Aikido demonstrates techniques 50-60 from Budo Renshu, the 1933 Kobukan Aiki Budo training manual.

There are 166 techniques in Budo Renshu.

Source

>